ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
09 października 2020, 15:16

RIZ.271.20.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego (tj. 40 szt. komputerów przenośnych) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ: 

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności.

 

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania

 

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1180773

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała