ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. II
13 października 2020, 13:57

 

RIZ.271.20.2020                                                                       Boguchwała, dnia 13-10-2020 r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego (tj. 40 szt. komputerów przenośnych) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:        

 

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 12. Wbudowane dodatkowe urządzenia: Czy Zamawiający dopuści napęd zewnętrzny na USB? Ze względu na fakt, iż na rynku nie ma laptopów z wbudowanym napędem o parametrach wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto zwracamy uwagę, iż występują laptopy jakie wymaga Zamawiający z wbudowanym napędem, ale z max. Wielkością pamięci RAM występują max. Do 20 GB, są to laptopy renomowanych producentów tj. Lenovo, Hp.Inc, Dell, które przeznaczone są dla jednostek edukacyjnych z systemem EDU oraz gwarancją producenta.

 

Odpowiedź:

Zamawiający  nie dopuszcza napędu zewnętrznego DVD-RW, musi być on wbudowany.

 

Pytanie 2

Dotyczy pkt 6 Max. Wielkość pamięci RAM. Czy Zamawiający zmieni zapis wielkość pamięci RAM min. 16 GB? Co pozwoli zaoferować laptopy renomowanych producentów tj. Lenovo, Hp.Inc, Dell.

 

Odpowiedź:

Zamawiający  nie zmieni zapisu dotyczącego max. wielkości pamięci RAM, pozostaje nadal 32GB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1180773

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała