ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 09-07-2020 | 10:52data ostatniej modyfikacji: 09-07-2020 | 10:53Wytworzył: Michał Pękala
Zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie Systemu monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (w skrócie System BEKP) w ramach projektu pn.: „Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”
09 lipca 2020

Urząd Miejski w Boguchwale w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 "Boguchwała Smary City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa".

W ramach wyżej wskazanego projektu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ogłosiła postępowanie na stronie bazy konkurencyjności:
 

Zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie Systemu monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (w skrócie System BEKP) w ramach projektu pn.: „Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”

Termin składania ofert: do dnia 20-07-2020

Numer ogłoszenia: 33524

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 8 Zapytania Ofertowego.
2.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
2.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
( dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
2.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
2.6. Ponadto, oferta powinna:
– Posiadać datę sporządzenia,
– Zawierać:
* adres siedziby oferenta,
* numer telefonu,
* numer NIP oraz numer REGON (jeżeli ofertę składa przedsiębiorca),
– Być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
3. Oferty należy składać:
Pocztą tradycyjną lub osobiście na adres siedziby Zamawiającego tj.:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. (17) 866 11 11, fax (17) 866 12 22
adres e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl
w pokoju nr 1.
4. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które w formie pisemnej wpłyną do dnia 20.07.2020 r. do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 11.1 zapytania ofertowego
Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1. zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Olko

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie Systemu monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (w skrócie System BEKP) w ramach projektu pn.: „Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników oraz opracowaniem dokumentacji i instrukcji użytkowania systemu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest: „Zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie Systemu monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (w skrócie System BEKP) w ramach projektu pn.: „Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników oraz opracowaniem dokumentacji i instrukcji użytkowania systemu.

Przedmiot zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie Systemu monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (w skrócie System BEKP) w ramach projektu pn.: „Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników oraz opracowaniem dokumentacji i instrukcji użytkowania systemu.
4.2 Zamawiający wymaga realizacji zamówienia a w taki sposób, aby była możliwość weryfikacji postępów prac w odstępach dwutygodniowych, przy czym pierwsza wersja systemu powinna zostać udostępniona przez Wykonawcę nie później niż 3 tygodnie od dnia podpisania umowy. W celu udostępnienia aplikacji do testów Zamawiający przygotuje środowisko do instalacji wersji testowej przeznaczonej na weryfikację realizowanych elementów systemu w poszczególnych okresach. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca instalował wersję testową nie rzadziej niż co 3 tygodnie w fazie I i II realizacji projektu.
4.3 Wykonawca udziela gwarancji i będzie świadczył serwis gwarancyjny w okresie 60 miesięcy od dnia przekazania systemu do użytkowania. Warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego zostały opisane w § 11 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz w pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.4 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia), Załączniku Nr 1a do Zapytania ofertowego (Makieta Wizualizacji Systemu) oraz Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72322000-8 Usługi zarządzania danymi,
72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne,
72246000-1 Usługi doradcze w zakresie systemów,
72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania,
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania,
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania,
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania,
72322000-8 Usługi zarządzania danymi,
72300000-8 Usługi w zakresie danych,
72310000-1 Usługi przetwarzania danych,
72512000-7 Usługi zarządzania dokumentami,
72212460-1 Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego, naukowego, matematycznego lub prognozującego
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212200-1 Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

Harmonogram realizacji zamówienia

6.1 Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r.
6.2 Realizacja zamówienia powinna być przeprowadzona w 4 poniżej opisanych fazach:
1) Faza I – projektowanie i tworzenie oprogramowania w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 r
2) Faza II – testowanie gotowego oprogramowania oraz usuwanie błędów i usterek do 31.03.2021
3) Faza III – instalacja i wdrożenie produkcyjne systemu na wskazanych zasobach sprzętowych do 30.04.2021
4) Faza IV – szkolenia użytkowników oraz opracowanie dokumentacji użytkowej – instrukcji dla użytkowników oraz administratorów systemu w okresie do 31.05.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) min. jedną osobą (Programista – projektant systemów/designer) i w przypadku udzielenia zamówienia skieruje go do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, który łącznie spełnia następujące warunki:
1. posiada wykształcenie wyższe kierunkowe INFORMATYKA;
2. posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z projektowaniem algorytmów i programowaniem w szczególności w architekturze klient-serwer (przy czym za stanowisko związane z projektowaniem algorytmów i programowaniem rozumie się także prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której dana osoba wykonywała projektowanie algorytmów i programowanie, w szczególności w architekturze klient-serwer)
3. w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum dwóch projektach związanych z tworzeniem oprogramowania, w szczególności w architekturze klient-serwer.
2) min. jedną osobą (Programista – backend) i w przypadku udzielenia zamówienia skieruje go do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, który łącznie spełnia następujące warunki:
1. posiada wykształcenie wyższe kierunkowe: INFORMATYKA lub AUTOMATYKA lub ROBOTYKA;
2. posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z tworzeniem lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych (przy czym za stanowisko związane z tworzeniem lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych rozumie się także prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której dana osoba wykonywała tworzenie lub modyfikację istniejących systemów informatycznych )
3. w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum dwóch projektach/zadaniach uwzględniających tworzenie lub modyfikację istniejących systemów informatycznych

3) min. jedną osobą (Programista – backend/systemy wizyjne) i w przypadku udzielenia zamówienia skieruje go do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, który łącznie spełnia następujące warunki:
1. posiada wykształcenie wyższe kierunkowe: INFORMATYKA;
2. posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykorzystaniem lub tworzeniem oprogramowania lub prowadzeniem badań naukowych systemów wizyjnych (przy czym za stanowisko związane z wykorzystaniem lub tworzeniem oprogramowania lub prowadzeniem badań naukowych systemów wizyjnych rozumie się także prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której dana osoba wykonywała czynności związane z wykorzystaniem lub tworzeniem oprogramowania lub prowadzeniem badań naukowych systemów wizyjnych)
3. w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum dwóch projektach związanych wykorzystaniem lub tworzeniem oprogramowania lub prowadzeniem badań naukowych systemów wizyjnych.

4) min. jedną osobą (Programista – backend/utrzymanie systemu) i w przypadku udzielenia zamówienia skieruje go do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, który łącznie spełnia następujące warunki:
1. posiada wykształcenie wyższe kierunkowe: INFORMATYKA lub AUTOMATYKA lub ROBOTYKA;
2. posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z tworzeniem lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych (przy czym za stanowisko związane z tworzeniem lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych rozumie się także prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której dana osoba wykonywała tworzenie lub modyfikację istniejących systemów informatycznych )
3. w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w minimum dwóch projektach/zadaniach uwzględniających tworzenie lub modyfikację istniejących systemów informatycznych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych w wytycznych horyzontalnych.
2. W szczególności Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra oraz prawa lokalnego dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy adekwatną do wprowadzonych zmian;
2) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z wadami oprogramowania lub wadami dokumentacji oprogramowania objętego pracami integracyjnymi planowanymi w ramach Zamówienia, mającymi wpływ na realizację Umowy Zamawiający dopuszcza wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas usunięcia tych wad;
3) Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas przestoju spowodowany bezpośrednim wpływem na brak możliwości realizowania dostaw lub usług obowiązującego na terytorium RP stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub utrudnień będących ich wynikiem - o czas przestoju który może trwać nie dużej niż do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany:
1) przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany;
2) przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany.
4. Założenia projektowe dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności opis prac dodatkowych, zmiany dotyczące zakresu funkcjonalnego lub poza funkcjonalnego oprogramowania, zakres współdziałania oraz inne czynniki, które mogą być istotne dla Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany. Założenia projektowe dotyczące danej zmiany powinny obejmować także wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku.
5. Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania prac nad określoną częścią Umowy, w szczególności danym produktem, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. Decyzję o wstrzymaniu prac podejmie Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego.
6. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany Wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1.1 Wykaz osób stanowiący Załącznik Nr 4 do Zapytana Ofertowego.
2. W celu braku podstaw wykluczenia Wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym wg załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego
3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 3 dni, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g)
podrozdziału 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z
dnia 22 sierpnia 2019 roku (MIiR/2014-2020/12(4)”)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L.p.
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium
1 Oferowana cena 100% 100 pkt
3. Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) – 100%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma
wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC= ----------------------------------------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty
gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

Wykluczenia

1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez instytucję zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.
W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 1. Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z
postępowania, chyba że jest możliwy inny sposób zapewnienia bezstronności postępowania.
2 Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy:
- nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu
- nie wykażą braku podstaw wykluczenia;
- wobec których zachodzą podstawy wykluczenia
3 Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia
zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie
dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Adres

Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

NIP

8131123670

Numer naboru

POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15
Liczba odwiedzin: 1155897

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała