ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 17-08-2020 | 14:29data ostatniej modyfikacji: 17-08-2020 | 14:29Wytworzył: Michał Pękala
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
17 sierpnia 2020

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Boguchwała

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Boguchwała

ul. Suszyckich 33

36-040  Boguchwała

tel. +48 17 875 52 00

fax +48 17 875 52 09

e-mail: um@boguchwala.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Anna Krężel

tel.: 17 875 52 01

e-mail: um@boguchwala.pl

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała”.

 

II. PODSTAWA PRAWNA

 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego dla postępowania pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

 

 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała.
 2. Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu opisu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy określaniu warunków w postępowaniu, prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności w zakresie formy prawnej, finansowej oraz technicznej planowanej inwestycji.
 3. W wyniku Dialogu Zamawiający ma zamiar pozyskać wiedzę niezbędną do sporządzenia zgodnego z Ustawą PZP opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała”.
 4. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu” składają zgłoszenia do udziału w Dialogu (Załącznik nr 2).

Zgłoszenia można składać:

 1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
 2. listem na adres Zamawiającego;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@boguchwala.pl
 1. Termin składania zgłoszeń: 01.09.2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego dla postępowania pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała”, opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie wniosku, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które: posiadają wiedzę na temat przedmiotu przyszłego zamówienia i zapoznały się z Memorandum Informacyjnym stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
 4. Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami. W takim przypadku fakt ten należy odpowiednio zaznaczyć we wniosku.
 5. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym.
 6. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
 7. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.
 8. Dialog może przybrać w szczególności formę:
 1. wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
 2. spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
 3. spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.
 4. komunikacji w inny sposób umożliwiający porozumiewanie się uczestników dialogu bez osobistego spotkania, w szczególności z wykorzystaniem telefonu i innych elektronicznych środków komunikacji.
 1. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30.09.2020 r.
 2. Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 3. Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystywanie przekazanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonego szczegółowo w niniejszym ogłoszeniu o prowadzeniu dialogu technicznego oraz w załącznikach do ogłoszenia). Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
 4. Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzenie i korzystanie z opracowań utworów wskazanych w pkt 11 oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 5. W przypadku udostępnienia dokumentów stanowiących tajemnicę handlową, w każdym przypadku Uczestnik powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 1155897

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała