ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 09-09-2020 | 11:52data ostatniej modyfikacji: 09-09-2020 | 11:52Wytworzył: m.kotula
Zakup i montaż instalacji pilotażowej – 4 węzły stacjonarne, 1 dron, 3 węzły hydr., komputer, serwer, router, kamery (2 szt.), tablica świetlna (stacja bazowa) w ramach projektu pn.: „Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekolo-gicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obsza-rów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (3 zadania częściowe)
09 września 2020

Początek formularzaOgłoszenie nr 582296-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.

Gmina Boguchwała: Zakup i montaż instalacji pilotażowej – 4 węzły stacjonarne, 1 dron, 3 węzły hydr., komputer, serwer, router, kamery (2 szt.), tablica świetlna (stacja bazowa) w ramach projektu pn.: „Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekolo-gicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obsza-rów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (3 zadania częściowe)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzie-leniem obszarów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europej-skiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.boguchwala.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego
Adres:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała; Biuro Obsługi Klienta - parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż instalacji pilotażowej – 4 węzły stacjonarne, 1 dron, 3 węzły hydr., komputer, serwer, router, kamery (2 szt.), tablica świetlna (stacja bazowa) w ramach projektu pn.: „Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekolo-gicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obsza-rów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (3 zadania częściowe)
Numer referencyjny: RIZ.271.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadania częściowe w ramach niniejszego postepowania: Zadanie częściowe nr 1 - Zakup, dostawa, konfiguracja urządzenia bezzałogowe-go (drona) wraz z kompletnym oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne urzą-dzeń dostarczanych w ramach realizacji niniejszego zadania określa załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr 2: Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego, w tym: a) Kamera obrotowa – sztuk 2; b) most radiowy – sztuk 2; c) router bezprzewodowy – sztuk 2; d) serwer – sztuk 1; e) komputer pomiarowy – sztuk 1; f) totem reklamowo-informacyjny – sztuk 1; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne urzą-dzeń dostarczanych w ramach realizacji niniejszego zadania określa załącznik nr 2 do SIWZ. Zadanie częściowe nr 3: Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja urzą-dzeń pomiarowych, w tym: a) Platforma komunikacyjna typ A – sztuk 2; b) Platforma komunikacyjna typ B – sztuk 2; c) Platforma komunikacyjna typ C – sztuk 2; d) Platforma komunikacyjna typ D – sztuk 2 e) Platforma komunikacyjna typ E – sztuk 4 f) Platforma komunikacyjna typ F – sztuk 3 g) Czujnik pyłu PM1/PM2.5/PM10 – sztuk 4 h) Czujnik poziomu hałasu/dźwięku – sztuk 4 i) Czujnik pomiaru gazu (O3) – sztuk 2 j) Czujnik pomiaru gazu (NO2) – sztuk 2 k) Stacja pogodowa typ A – sztuk 2 l) Stacja pogodowa typ B – sztuk 2 m) Stacja pogodowa typ C – sztuk 3 n) Czujnik ultradźwiękowy – sztuk 5 o) Czujnik pomiaru temperatury/wilgotności/ciśnienia – sztuk 5 p) Czujniki pomiaru luminescencji – sztuk 2 q) Czujnik pomiaru efektu Halla – sztuk 4 r) Moduł GPS – sztuk 4 s) Bramka IoT – sztuk 1 t) Maszty aluminiowe – sztuk 2 u) Wysięgnik montowany na konstrukcji mostu – sztuk 3 v) Usługa instalacji i konfiguracji w) Asysta stanowiskowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne urzą-dzeń dostarczanych w ramach realizacji niniejszego zadania określa załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 35613000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30233000-1

51215000-2

80511000-9

38651600-9

48000000-8

48000000-8

38120000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe dotyczące terminu: 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy. 2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych we wzorach umów - załączniki nr 10-12 do SIWZ. 3. Dokładny harmonogram dostaw poszczególnych części przedmiotu zamówienia określony został we wzorach umów dla każdego z zadań częściowych stanowiących załączniki nr 10 - 12 do niniejszej SIWZ

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji albo upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga składania żadnych dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga składania żadnych dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 4 do SIWZ. 2. Podpisane i wypełnione formularze wyliczenia ceny wg Załączników nr 5-7 do SIWZ. 3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. 1.1. Oferta na zadanie częściowe nr 1 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100). 1.2. Oferta na zadanie częściowe nr 2 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100). 1.3. Oferta na zadanie częściowe nr 3 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie opisanym w § 10 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ (dla Zadania 1) 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie opisanym w § 12 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ (dla Zadania 2) 3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie opisanym w § 11 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ (dla Zadania 3)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1], dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referen-cyjnym: RIZ.271.18.2020 pod nazwą: Zakup i montaż instalacji pilotażowej – 4 węzły stacjo-narne, 1 dron, 3 węzły hydr., komputer, serwer, router, kamery (2 szt.), tablica świetlna (sta-cja bazowa) w ramach projektu pn.: „Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dy-namicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (3 zadania częścio-we) jest Zamawiający, tj. Gmina Boguchwała z siedzibą przy ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała - reprezentowana przez Burmistrza Boguchwały – dalej Administrator lub Gmina. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych oso-bowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przy-sługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochro-ny Danych Osobowych w Gminie za pomocą adresu: iod@boguchwala.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążą-cych na Gminie w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez Gminę trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.]oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843] – dalej PZP. 4.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Boguchwała przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Boguchwała. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego pra-wa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udzia-łem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określo-nych danych wynikają z ustawy PZP; 7. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 4 ustawy PZP tj. przeprowa-dzenia postępowania o zamówienie publiczne z wyłączeniem stosowania wymogów określo-nych w ustawie PZP, nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w tym postępowaniu oraz zawarcia umowy. 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następują-ce uprawnienia: 8.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 8.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 8.3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 8.3.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobo-wych, 8.3.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane do-tyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ogranicze-nia, 8.3.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 8.3.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania da-nych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 8.3.5. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych; 9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Boguchwale Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wnie-sienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma cha-rakter dobrowolny. 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zakup, dostawa, konfiguracja urządzenia bezzałogowego (drona) wraz z kom-pletnym oprogramowaniem.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urządzenie bezzałogowe (dron) wraz z kompletnym oprogramowaniem, stacja naziemna, Zasobnik/urządzenie/moduł do pobierania i pomiaru próbek powietrza, przeszkolenie dwóch pracowników (wskazanych przez Zamawiającego) w obszarze obsługi systemu (obsługa urządzenia oraz oprogramowania), przeszkolenie dwóch pracowników (wskazanych przez Zamawiającego) na operatorów dronów do uprawnień BVLOS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35613000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji na urządzenie bezzałogowe (dron)

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dodatkowe dotyczące terminu: 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy. 2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych we wzorach umów - załączniki nr 10-12 do SIWZ. 3. Dokładny harmonogram dostaw poszczególnych części przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy - załącznik nr 10 SIWZ.
 

Część nr:

2

Nazwa:

Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego, w tym: a) Kamera obrotowa – sztuk 2; b) most radiowy – sztuk 2; c) router bezprzewodowy – sztuk 2; d) serwer – sztuk 1; e) komputer pomiarowy – sztuk 1; f) totem reklamowo-informacyjny – sztuk 1; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne urzą-dzeń dostarczanych w ramach realizacji niniejszego zadania określa załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38651600-9, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na komputer pomiarowy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dodatkowe dotyczące terminu: 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy. 2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych we wzorach umów - załączniki nr 10-12 do SIWZ. 3. Dokładny harmonogram dostaw poszczególnych części przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy - załącznik nr 10 SIWZ.
 

Część nr:

3

Nazwa:

Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja urządzeń pomiarowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja urządzeń pomiarowych, w tym: a) Platforma komunikacyjna typ A – sztuk 2; b) Platforma komunikacyjna typ B – sztuk 2; c) Platforma komunikacyjna typ C – sztuk 2; d) Platforma komunikacyjna typ D – sztuk 2 e) Platforma komunikacyjna typ E – sztuk 4 f) Platforma komunikacyjna typ F – sztuk 3 g) Czujnik pyłu PM1/PM2.5/PM10 – sztuk 4 h) Czujnik poziomu hałasu/dźwięku – sztuk 4 i) Czujnik pomiaru gazu (O3) – sztuk 2 j) Czujnik pomiaru gazu (NO2) – sztuk 2 k) Stacja pogodowa typ A – sztuk 2 l) Stacja pogodowa typ B – sztuk 2 m) Stacja pogodowa typ C – sztuk 3 n) Czujnik ultradźwiękowy – sztuk 5 o) Czujnik pomiaru temperatury/wilgotności/ciśnienia – sztuk 5 p) Czujniki pomiaru luminescencji – sztuk 2 q) Czujnik pomiaru efektu Halla – sztuk 4 r) Moduł GPS – sztuk 4 s) Bramka IoT – sztuk 1 t) Maszty aluminiowe – sztuk 2 u) Wysięgnik montowany na konstrukcji mostu – sztuk 3 v) Usługa instalacji i konfiguracji w) Asysta stanowiskowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne urzą-dzeń dostarczanych w ramach realizacji niniejszego zadania określa załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38120000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji na platformy komunikacyjne

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dodatkowe dotyczące terminu: 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy. 2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych we wzorze umowy - załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Dokładny harmonogram dostaw poszczególnych części przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy - załącznik nr 12 SIWZ.
 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 1160434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała