ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 28-10-2020 | 09:07data ostatniej modyfikacji: 28-10-2020 | 09:08Wytworzył: m.kotula
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolokalowym znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała, w 2021 roku
28 października 2020

Polska-Boguchwała: Usługi gospodarki odpadami

2020/S 210-513671

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Boguchwała
Krajowy numer identyfikacyjny: 517-00-36-465
Adres pocztowy: ul. Suszyckich 33
Miejscowość: Boguchwała
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kotula
E-mail: m.kotula@um.boguchwala.pl
Tel.: +48 178755200
Faks: +48 178755209
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.boguchwala.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nie-ruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolokalowym znajdujących się na terenie gminy Boguchwała, w 2021 roku

Numer referencyjny: RIZ.271.22.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Boguchwała, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020.1439 t.j.), ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020.797 t.j.), zapisami Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Podkarpacia oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90500000 Usługi związane z odpadami

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511300 Usługi zbierania śmieci

90512000 Usługi transportu odpadów

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

63122000 Usługi magazynowania

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Boguchwała

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Boguchwała, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020.1439 t.j.), ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.2020.797 t.j.), zapisami Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Podkarpacia oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty za zamówienie podstawowe / Waga: 40

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych z gospodarstw jednorodzinnych / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 10

Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość bazy magazynowo-transportowej od granic gminy Boguchwała / Waga: 10

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 34 ust.5 ustawy Pzp możliwość skorzystania z prawa opcji tzn. zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bio z nieruchomości zamieszkałych w budownictwie jednorodzinnym w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. Zwiększenie częstotliwości będzie polegało na odbieraniu odpadów raz w tygodniu, zamiast raz na 2 tygodnie w wersji bez opcji.

2) Wykorzystanie prawa opcji będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz od poziomu posiadanych środków finansowych.

3) Dodatkowy zakres usług będzie rozliczony po cenach podanych w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ – w zakresie wyceny opcji.

4) Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

5) Nieskorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym punkcie nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem danych jest gmina Boguchwała. Informacje w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności tj.

1) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała, prowadzonego przez Bur-mistrza Boguchwały na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020.1439 t.j.) przynajmniej poniżej przedstawionych odpadów:15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniow15 01 07 Opakowania ze szkła 17 02 02 Szkło 17 02 03 Tworzywa sztuczne 20 01 01 Papier i tektura 20 01 02 Szkło 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20 01 40 Metale 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

2) Zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020.797 t.j.) lub wpis do rejestru prowadzonego w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (Dz.U. 2020.797 t.j.) (co najmniej frakcje odpadów wymienione w pkt 1);

3) Posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (co najmniej frakcje odpadów wymienione w pkt 1 powyżej lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020.797 t.j.);

4) Posiada aktualne zezwolenia na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020.797 t.j.) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania przedstawi na piśmie gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020.797 t.j.) i ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020.1439 t.j.); (co najmniej frakcje odpadów wymienione w pkt 1);

5) Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Boguchwały w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości w gminie Boguchwała;

6) Aktualny wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (Dz. U.2020.797 t.j.) prowadzonego przez Marszałka Województwa.

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

2. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawcze-go zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakres art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp

4. Oświadczenie o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia inf. z art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli

1. udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolokalowym w ciągu 12 miesięcy w sposób ciągły u jednego lub kilku odbiorców usługi wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2. Dysponuje lub będzie dysponował na okres realizacji zamówienia min. trzema samochodami służącymi do transportu odpadów, w tym co najmniej 1 samochód posiadający normę emisji spalin min. EURO 4.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu sprzętu, w którym Wykonawca wskaże normę emisji spalin.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 208-507850

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 01/12/2020

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 01/12/2020

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Urząd Miejski w Boguchwale sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2021

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ.

5. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

6. Zmiany do umowy wskazane są w Załączniku do SIWZ wzór umowy. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający nie może zamieścić ich w niniejszym ogłoszeniu.

7. Oferta musi zawierać

7.1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ - musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.2. Szczegółowy formularz wyliczenia ceny – zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ;

7.3. JEDZ wg załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ – musi być złożony w oryginale w posta-ci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

7.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wg załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ – jeśli dotyczy; musi być złożone oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

7.5. pełnomocnictwo – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub kopii po-świadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale; poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje/ą odpowiednio osoba/y uprawniona/e do reprezentacji wykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 8 ppkt 8.2. niniejszej SIWZ składa:

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji albo upadłości oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument „Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument „Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodar...

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/10/2020

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 1155897

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała