REJESTRY I EWIDENCJE 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Spraw Obywatelskich - USC
Grupa tematyczna : Rejestry
Ewidencja Dowodów Osobistych i Ewidencja Ludności
Nagówek:

Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;

Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późń. zm.);Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384; Dz. U. z 2012 r. poz. 926);

Inne informacje:

Dane mogą być udostępnione:1)organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;2)Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);3)organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;4)państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;5)Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.6)osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;7)jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;8)innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej .Wniosek o którym mowa składa się na formularzu.

 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1099353

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała