REJESTRY I EWIDENCJE 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Grupa tematyczna : Rejestry
Rejestr udostępniania informacji publicznej
Wymagane dokumenty:

Wzór wniosku o udostepnienie informacji: wniosek

Miejsce złożenia dokumentu:
- osobiście na Biurze Obsługi Klienta lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, - przesłanie pocztą elektroniczną na adres: um@boguchwala.pl, - przesłanie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Opłaty:
- zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku(Dz. U. z 2022r. poz.902 ze zm.), Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innego aktu prawnego oraz wykonywanie kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (link u dołu strony). Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Termin i sposób załatwiania:
zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2022r. poz.902 ze zm.) - udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, - w sprawach skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem, - dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: osobiście w siedzibie urzędu, pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.
Podstawa prawna:
zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2022r. poz.902 ze zm.)
Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność, wnoszona bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały.
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1099353

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała