Oświadczenia majątkowe 

polska  angielska
data publikacji: 02-04-2007 | 13:17data ostatniej modyfikacji: 12-01-2023 | 08:53

Urząd Gminy/Urząd Miejski w Boguchwale 

Rada Miejska VIII kadencji 2018-2023

Rada Miejska VII kadencji  2014-2018

 

 

 

 


Na podstawie art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40 / wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości wyszczególnionych w części A.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:    
1) Administratorem danych jest Burmistrz Boguchwały z siedzibą w Boguchwale, przy ul. Suszyckich 33, e-mail: um@boguchwala.pl,
2) Burmistrz Boguchwały wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@um.boguchwala.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach służących realizacji:  
a) zadań publicznych oraz sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),        
b) obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO),które wynikają z przepisów:
-  art 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
-  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
-  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres co najmniej 6 lat (licząc od następnego roku, w którym zostało złożone oświadczenie).
6) Posiada Pani/Pan prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub uzupełnienia,
b) ograniczenia przetwarzania danych,        
c) wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w formularzu oświadczenia majątkowego jest obligatoryjne i wynika z obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
9 października 2017 roku  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.        
W przypadku braku wymaganych danych będzie Pani/Pan zobowiązana/y do złożenia korekty oświadczenia.   
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Liczba odwiedzin: 1097977

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała