Informacje nieudostępnione 

polska  angielska
data publikacji: 05-03-2018 | 12:30data ostatniej modyfikacji: 05-03-2018 | 12:30

Informacja dla podmiotów zwracających się o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej następuje w drodze:

   1. udostępniania na wniosek w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
   2. wstępu na posiedzenia organów, kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Podmiot, o którym wyżej mowa, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku wyżej określonym przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

   1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
   2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.
Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa wyżej, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.
Organy, o których mowa, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.
Organy władzy publicznej pochodzące z powszechnych wyborów sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać:
Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Boguchwale
36-040 Boguchwała
ul. Suszyckich 33
Osobiście:
Biuro Obsługi Klienta - parter Urzędu Miejskiego w Boguchwale
szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać pod nr tel. (0-17) 87 55 200

Liczba odwiedzin: 1097977

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała