Deklaracja dostępności  

polska  angielska
data publikacji: 09-09-2020 | 14:09data ostatniej modyfikacji: 28-02-2023 | 12:35

Deklaracja dostepności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej

Gmina Boguchwała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest czesciowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • pliki tekstowe typu DOC nie posiadają poprawnej struktury i formatowania, serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • większość filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Turoń.
 • E-mail: um@boguchwala.pl
 • Telefon: 17 87 55 201

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Boguchwale
 • Adres: ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
 • E-mail: um@boguchwala.pl
 • Telefon: 17 87 55 200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 

Urząd Miejski w Boguchwale mieści się w 4 – kondygnacyjnym budynku przy ul. Suszyckich 33 w Boguchwale. Wejścia do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej i zachodniej. W budynku znajdują się wszystkie referaty. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków od strony wschodniej gdzie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Na miejscu dostępny pracownik znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Klienta. Brak toalety dostosowanej dla osoby na wózku na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a z podstawowymi funkcjami obiektu, w tym o drogach ewakuacji, brak oznaczeń kontrastowych na schodach.

Plan_na_rzecz_poprawy_zapewniania_dostepnosci_osobom_ze_szczegolnymi_potrzebami.pdf (Plik pdf 0,55 MB)

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liczba odwiedzin: 1155897

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała